உங்கள் படைப்புகளை சங்கமம் இதழலில் வெளியிட விரும்பினால் கீழ்கண்ட படிவத்தை நிரப்பி, சமர்ப்பிக்க வேண்டுகிறோம். நன்றி! ~ சங்கமம் குழு


  YesNo
  - Submit only exclusive content that has not been published elsewhere (e.g., on websites or in blogs, newsletters, magazines, books, etc.).
  - All submissions will be edited for accuracy, clarity, quality and length. Sangamam does not guarantee that authors will review their work prior to publication due to time constraints inherent in the production process.
  - Include any applicable charts, graphs and images with your submission, but know that we typically cannot run every chart, graph or image due to space constraints. Please provide applicable labeling and caption information with these submissions. It is the author’s responsibility to secure the publishing rights to any charts, graphs or images submitted. Submitted charts, graphs and images should not be embedded in Word documents but saved separately as a TIFF, EPS, or JPEG file at 300 dpi resolution. Photos should be largest, high-resolution file size possible.
  - Sangamam does not pay authors for unsolicited work that is selected for publication.
  - Submitted content should not be promotional in any way. Do not write for yourself or your employer. Write for your peers and your industry. 
  - Sangamam copyrights all original editorial content that is published in its media channels.


  I have read and agree to the Terms to the Sangamam magazine Policy