திருவள்ளுவர் தினத்தை ஒட்டி தமிழ் சங்கம் நடத்தும் திருக்குறள் தேனீ, சனிக்கிழமை, ஜனவரி 18 ஆம் தேதி, தமிழ் பள்ளியில் 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை நடைபெறும். 

போட்டியில் பங்கேற்க, முழு பெயர் மற்றும் வயதை ஜனவரி 10 ஆம் தேதிக்குள் கீழ் காணும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

திருமதி. பூஜா ராமசந்திரன் – poojarama@gmail.com
திரு. கோபி ஜம்புலிங்கம் – gopij77@gmail.com

திருக்குறள் தேனீ 2020 – விதி முறைகள்

Group 1 : Ages 6 to 10

 • Can recite any 12 thirukkurals from the below adhigarams
 • Have to say meaning for any 5 thirukkurals
 • Participants have to bring 3 copies of the 12 thirukkural that they memorized with the Tamil meaning.
 • Time Limit : 5 mins

This is recital only. Not a competition. Medals will be awarded to participants who successfully recite the kurals within the time limit.

Group 2 : Ages 11 to 18

Thirukkural Competition – Only top 3 prizes will be distributed.

 • 30 thirukkurals have to be memorized
 • Give the list of thirukkural to the judges to question
 • Judges can ask starting word of the kural, participant should be able to recite that kural
 • Judges can ask the meaning of the kural in Tamil, and the participant has to say the corresponding kural
 • Judges can say the kural and the participant has to say the meaning of the kural in Tamil
 • Participants have to bring 3 copies of the 30 thirukkural that they memorized with the Tamil meaning . 

NOTE- To keep consistency among contestants, meaning provided by Solomon Pappaiah will only be accepted. Please look at the link provided.

http://thirukkural.gokulnath.com/#/thirukkuralchapters/1/thirukkurals

Participants have to recite thirukkurals only from the following athigarams.

 1. அடக்கமுடைமை

 2. ஊக்கமுடைமை

 3. இன்னாசெய்யாமை

 4. புகழ்

 5. கேள்வி

 6. மக்கட்பேறு

 7. காலமறிதல்

 8. அறன்வலியுறுத்தல்

 9. உழவு

 10. வான்சிறப்பு

நன்றி,
அன்புடன்
நிர்வாகக்குழுவினர்

www.cincytamilsangam.org