சின்சினாட்டி மாநகர தமிழ்ச் சங்கத் தமிழ் பள்ளியின் 15 ஆவது ஆண்டு விழாவிற்கு தயாராகிவிட்டீர்களா?

மே மாதம் 18ம் தேதி சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரை.

உங்கள் நாட்காட்டியில் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. விவரங்கள் விரைவில்….

Are you ready for Greater Cincinnati Tamil sangam Tamil school 15th Annual day celebration?

Mark your calendar for May 18th Saturday afternoon 2 p.m. to 7 p.m.

More information coming soon……